ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล

Tanaset Kullapatmongkol

FOUNDER – MAF EXCELLENT CO., LTD.

Personal Profile

ชื่อ – นามสกุล : ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล

การศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีสาขาวิชา แอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

มัธยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ เชียงใหม่

วันเดือนปีเกิด : 13 พฤษภาคม 2530

โทรศัพท์ : 097-195-5915

อีเมล : puan@2023.maf.co.th

Linkedin : puantanasetk

 

ความสามารถ : 

Brand Design & Rejuvenation
SMEs Digital Transformation
Art Direction & Media Production (Still, Motion, Interactive)
Customer Journey Design
Software Project Management
Software UI/UX Design
Business Research & Development Methodology
Online Marketing Strategist

คุณสมบัติลักษณะเฉพาะตัว (Gallup Strengthsfinder) :

นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation)
ผู้มองอนาคต (Futuristic)
ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
ผู้ใฝ่รู้ (Learner)
ผู้เห็นความสำคัญ (Significance)

Experiences

2002 – 2009
อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์ และดีไซน์เนอร์อิสระ

2008
– ศึกษาดูงานธุรกิจค้าปลีก ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา

2010

– ก่อตั้งบริษัทมีแอนด์เฟรนส์สตูดิโอจำกัด
ตำแหน่งเจ้าของกิจการและนักออกแบบ

2011

– เริ่มอาชีพที่ปรึกษาอิสระ

2013 – 2015
– ผู้บริหารโครงการ Vintage Park

2014

– ที่ปรึกษาบริษัทไทยเฮอร์เบิลสแตนดาร์ดจำกัด

2015

– ที่ปรึกษาแบรนด์และการตลาด บริษัทมาลาดาจำกัด

2016 – 2018

– ผู้บริหารร้านอาหาร Crab Inc Cnx

2016 – 2017

– อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ

2016

– เปลี่ยนชื่อบริษัทมีแอนด์เฟรนส์สตูดิโอเป็นบริษัทเอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์จำกัด และเปิดสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร

2016

– ร่วมสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวเชียงราย

2017

– ร่วมสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

– ร่วมก่อตั้งกิจกรรม CNX Looper Chiang Mai Night Criterium

2018

– ร่วมสร้างแบรนด์ Chiang Mai Cycling

– ร่วมสร้างแบรนด์ Chulalongkorn University
ที่ปรึกษาหจก. ไตรสิริโฮลดิง

2019
ก่อตั้งบริษัท IP Excellences Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
ก่อตั้งธุรกิจ Daily Dried Fruits
ก่อตั้งธุรกิจ One Commerce

– ที่ปรึกษาบริษัท ฟาร์มแอนด์เฟรนด์ (2015) จำกัด

– ร่วมสร้างแบรนด์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย