เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1. บทนำ

ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ของบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซด์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสิทธิของ บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทมีสิทธิที่จะจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ลูกค้า โดยมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

เว็บไซต์ของบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัดได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล

หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Call Center โทร 053-336-930 ทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ

รายการส่งเสริมการขายที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทฯ ได้

การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

  • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนรับสินค้า
  • การซื้อสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน (บริษัทคู่ค้า) จะเป็นผู้รับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนได้ โดยตรง
  • ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้ง กรณีที่ท่าน ประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถสั่งซื้อบริการติดตั้งเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์นี้ได้

กรณีที่สินค้าของท่านเป็นสื่อข้อมูลดิจิตอล (Virtual Product) ทางบริษัทจะจัดให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าติดต่อไปยังช่องทางที่ลูกค้าได้ระบุไว้เพื่อให้บริการในรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นๆ

6. เงื่อนไขการเปลี่ยน ยกเลิก และ คืนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด แล้วจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยน หรือขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือ ระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขการเปลี่ยน ยกเลิก และคืนสินค้า ในกรณีข้างต้นให้ยึดดุลพินิจของพนักงานฝ่ายดูแลลูกค้าเป็นที่สิ้นสุด ลูกค้าต้องยอมรับการตัดสินใจนั้น

หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูลที่ Call Center โทร 053-336-930 ทุกวัน เวลา 10.00-17.00 น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ